تحدی و چیلنج

چند پرسش فنی از غیرمقلدین دررابطه باقرائت فاتحه درنماز‌

چند پرسش فنی از غیرمقلدین دررابطه باقرائت فاتحه درنماز‌

شما می گویید خواندن سوره برمقتدی فرض است .

به دلیل لا صلوة الابفاتحة

الکتاب)

۱)-آیا تمام فاتحه فرض است؟

۲)-آیا هرآیه ی فاتحه فرض است؟

۳)-آیاهرکلمه ی سوره فاتحه فرض است؟

۴)-آیا هرحرف الحمد فرض است؟

۵)-اگرامام یا مقتدی غیرمقلد یک کلمه یا یک حرف ازسوره فاتحه را فراموش کرد

حکم نمازش چیست ؟

طبق آیه وحدیث صحیح وصریح وغیرمعارض پاسخ دهید

۶)-اگریک غیرمقلد امامش را درحالی یافت که به(اهدنا الصراط المستقیم) رسیده بود.

آیا این غیرمقلد مسبوق، الحمدرا ازاول بخواند

اگربگویید ازاول بخواند پس این مقتدی با آمین امام وفرشتگان وبقیه مقتدی ها هماهنگ نشد.

اگربگویید که همراه امام وبقیه مقتدیها آمین می گوید ودرضمن فاتحه خودش را هم

می خواند.

می گویم اینکه مقتدی دریک رکعت دوآمین بگوید مشروع نیست.

اگربگویید از جایی که امام را یافته ازهمانجا فاتحه را شروع کند

بازهم نصف بیشترسوره فاتحه را نخوانده است وفرضیت قرائت فاتحه ازاو ادا نشد.

۷)-اگریک مقتدی سوره فاتحه را درقیام نخوانده بود وامام را دررکوع یافت ،حکم نمازش چیست؟

حتما پاسخ می دهیدکه پیامبرص فرمود:هرکسی امام رادررکوع یافت درواقع رکعت را دریافت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن